Privacyverklaring

Uw gegevens en cookies

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Fly4Fish verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. gebruik van persoonsgegevens

1.1 Fly4Fish verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

1.2 Fly4Fish verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

1.3 Fly4Fish kan deze gegevens gebruiken om:

2. informatie, wijziging & bezwaar

U kunt contact opnemen met Fly4Fish per e-mail info@fly4fish.nl voor:

3. beveiliging van uw gegevens

3.1 Fly4Fish zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Fly4Fish treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. derden

4.2 Fly4Fish verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Fly4Fish daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Herten, 8 april 2019


© 2019 Fly4Fish